Algemene Voorwaarden The Green Man Tuinverbeelding

De Algemene Voorwaarden dienen in de fysieke handel vóór het afronden van de verkoop ter hand gesteld te worden. De wettelijk geaccepteerde vervanging hiervoor bij de Verkoop via internet is het aanbieden van de Algemene Voorwaarden via een link, voordat tot de koop wordt overgegaan.

Deze Algemeen Voorwaarden zijn in iedere situatie anders, maar een aantal zaken moeten daarin vastgelegd worden :

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van The Green Man zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van The Green Man worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door The Green Man ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door The Green Man. The Green Man is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt The Green Man dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van The Green Man zijn vrijblijvend en The Green Man behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4. Retourzendingen
4.1 Alle artikelen kunt u binnen 7 dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna u uw geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij The Green Man worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan The Green Man onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt The Green Man zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. The Green Man neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
4.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar info@tuinverbeelding.nl zodat wij uw zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
• Adresseer de artikelen

5. Betalingen
5.1 The Green Man levert uitsluitend nadat Uw betaling ontvangen is.

6. Levering
6.1 Nadat Uw betaling ontvangen is, verzendt The Green Man Uw bestelling binnen drie [3] werkdagen. Als verzending is geschied, stelt The Green Man u hiervan dezelfde dag per e-mail in kennis.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u de producten hebt ontvangen en geaccepteerd. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.


8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft The Green Man in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat The Green Man gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan The Green Man kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9. Diversen
9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met The Green Man in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door The Green Mam vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.2 The Green Man is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.